VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti
multibella s.r.o.

Sibírska 13, 83102 Bratislava

IČO: 51914794, DIČ: 2120834298

zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu BA, odd. Sro, vl.č.131112/B
(ďalej tiež len „predávajúcí“)

zákazníci, ktorí majú faktúry od spoločnosti DB NUTRITION s.r.o., môžu tovar vrátiť, vymeniť, reklamovať na kontaktných údajoch spoločnosti multibella s.r.o..

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.multibella.com (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

II. KÚPNA ZMLUVA

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (je súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke alebo na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke.
 3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
 6. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pri platbe za tovar vopred, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 7. Ak je objednaný tovar nedostupný, vypredaný, alebo z iného dôvodu nevhodný k odoslaniu, objednávka je automaticky stornovaná a nedochádza k náhradnému plneniu. Na návrh predávajúceho je možné odoslať náhradnú, užívateľsky alebo vzhľadom podobnú alternatívu

III. DODACIE PODMIENKY – dodacia lehota, doprava

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom zmluvného dopravného partnera alebo prostredníctvom Slovenskej Pošty. Tovar bude kupujúcemu doručený do 30 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, v mimoriadnych prípadoch dlhšie. 
 2. DODACIA LEHOTA je uvedena pri kazdom individualnom produkte, v sekcii kratky popis produktu, napr. dodacia lehota 8 dni. V pripade tovaru, ktory je skladom, je tato informacia uvedena v popise
 3. Dodacia lehota sa môže predĺžiť z dôvodu momentálnej nedostupnosti tovaru. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad bude odoslany elektronicky na uvedeny email.
 4. Dodacie lehoty uvedené v záhlaví individuálnych kariet produktov sú orientačné. Závisia od aktuálnych skladových zásob, skladových zásob dodávateľov alebo sezonneho vyťaženia. 
 5. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov, hmotnosti.
 6. Cena za dodanie, prepravne naklady na dodanie tovaru:
  • DOPRAVA KURIER 3,5 euro – postovy kurier, dodanie na adresu, v pripadne nezastihnutia, ulozene na lokalnej pobocke posty
  • DOPRAVA POSTA 2,5 euro – ulozenie na lokalnej pobocke posty alebo ulozene do balikoboxu
  • DOPRAVA ZADARMO – po splneni podmienok je mozne zvolit formu bezplatnej dopravy, formou BALIKa na postu. Platna iba pre lokalitu SLOVENSKO
 7. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.
 8. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.
 9. Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).
 2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
 3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:
 4. SPOSOB PLATBY:
  • DOBIERKA – platba pri dodaní tovaru, spoplatnená sumou 1.5 EUR – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti  pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.
  • bankovým prevodom na účet predávajúceho. Uvedeny v popise objednavky, po zvoleni tejto formy uhrady. O prijati platby obdrzi zakaznik automaticku notifikaciu.
  • službou PAYPAL, ktorá slúži aj ako platobná brana bez potreby registrácie na PayPal. Alebo pouzitim platobnych udajov uz registrovanych uzivatelov. Forma uhrady je bezplatna pre zakaznika.

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

 1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.

VII. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, prepravné náklady sa nerefundujú. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ARCHIVÁCIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy prevádzkovateľa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), t. j. spoločnosti multibella, s.r.o.,  so sídlom Sibirska 13, 83102 a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov.
 2. Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
 3. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kompletné zásasy ochrany osobných údajov sú opisané v sekcii “zásady ochrany osobných údajov

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

NEPOVINNOSŤ POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Okrem vyššie uvedený údajov o navigácii sa používateľ môže slobodne rozhodnúť, či poskytne osobné údaje na účely zasielania informačných materiálov alebo žiadosti o iné druhy služieb, ktoré spoločnosť ponúka.

Neposkytnutie osobných údajov však môže znamenať, že požadované služba nebude môcť byť poskytnutá.

SPÔSOBY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracovávajú v papierovej forme a/alebo elektronickej forme počas obdobia potrebného na dosiahnutie cieľov, pre ktoré boli zhromaždené.

Na zabránenie strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávneným prístupom sa dodržiavajú sa osobitné bezpečnostné opatrenia.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vizuálny aj zvukový obsah našich stránok, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom spoločnosti. Nemáte právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie iných stránok tretích strán, na ktoré sa dostanete prostredníctvom našich stránok. Po presmerovaní na stránky tretích subjektov okamžite prestávajú platiť tieto Podmienky používania týchto stránok a následne budú platiť len podmienky používania webových stránok tretích strán, na ktoré ste vstúpili. Ak sa prostredníctvom našich stránok dostanete na stránky tretích osôb, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom nelegálne alebo podvodné, oznámte nám láskavo túto skutočnosť, aby sme mohli zrušiť odkaz na také pochybné stránky.

ODKAZ NA NAŠE STRÁNKY

Odkaz na naše stránky nie je možné aktivovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti. Odkaz na stránky je nutné odstrániť, ak o to spoločnosť požiada, napriek jej udelenému súhlasu. V každom prípade je akýkoľvek hypertextový odkaz na naše stránky s použitím techniky framingu alebo inline linkingu prísne zakázaný.

RECENZIE, KOMENTÁRE A INÉ OBSAHY

Je dovolené publikovať recenzie, komentáre a iné informácie, pokiaľ ich obsah nebude protizákonný, vulgárny, hanlivý, pokiaľ nebude porušovať súkromie, práva duševného vlastníctva alebo nebude iným spôsobom urážať spoločnosť alebo tretie osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstránenie alebo na zmenu takého obsahu.

IX. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

multibella s.r.o.

Sibírska 13, 83102 Bratislava

e-mail: info@multibella.com
web: www.multibella.com

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.
 2. Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
 3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov
 4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.
 5. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 6. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 1.10.2018.