ŠTATÚT SÚŤAŽE adidas šľapky eezay stripe

Názov súťaže

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: multibella s.r.o.

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15.5.19 do 22.5.19 18.00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť užívateľ sociálnej siete Instagram, Facebook

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže bol fanúšikom profilu mb_multibella Instagram alebo /súčasne/ fanúšikom multibellacom Facebook minimálne v čase trvania súťaže. Do komentára uviedol veľkosť, ktorú z predmetného artikla šlapiek má záujem.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je jeden pár šlapiek eezay stripe koral Adidas

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, náhodným vyžrebovaním.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na socialnej sieti Instagram a v komentári k aktivite na sieti Facebook. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem o výhru, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Ak nie je možný osobný odber, bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov, ktoré sú definované na našom webe.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 15.5.19